Loading...
Εταίροι 2017-12-01T11:46:53+00:00

RESPEKT FÜR GRIECHENLAND RfG

Σεβασμός για την Ελλάδα

Η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (RfG), ιδρύθηκε τον Μάρτιο του στο Βερολίνο από ομάδα Γερμανών και Ελλήνων πολιτών. Αρχικά είχε τον χαρακτήρα τοπικής πρωτοβουλίας, και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μη κερδοσκοπική ένωση. Σκοπός της είναι να RfG είναι να συμβάλει ώστε  να αναπτυχθεί ένας διαρκής και ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα και τις σχετικές πολιτικές τόσο της Γερμανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, RfG αναζητά τρόπους ώστε μέσω συνεργασιών με Γερμανικούς φορείς να υποστηριχτούν κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η κοινωνική αντοχή, η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη κλπ.

Δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει με ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο η RfG είναι «οι Εθελοντές για τη Λέσβο», «οι Εθελοντές για τον πρότυπο ξενώνα WELcomon», η «κινητή κουζίνα για τον Πειραιά», η πρωτοβουλία «Ελιές Ψάρια και άλλα», η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ φορέων της Αθήνας και ομάδων πολιτών και φορέων της πόλης του Βερολίνου με αντικείμενο την υποστήριξη των προσφύγων και την ανάπτυξη δράσεων για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων της Αθήνας και άλλες.

Unabhängigen Institut für Umweltfragen

(Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά  Θέματα)

Το UFU είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο με ερευνητικό αντικείμενο τα περιβαλλοντικά ζητήματα και έδρα το Βερολίνο.  Το τμήμα του “Κλιματική Αλλαγή & Εκπαίδευση” είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων του Βερολίνου και της σχολικής διοίκησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση έργων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχολεία. Συντονίζει και υποστηρίζει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 150 σχολεία στο Βερολίνο.

Από το 1996, είναι επίσημα διαπιστευμένο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προσφέρει τακτικά μαθήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Παράλληλα, το UFU δημιούργησε ένα σχολικό δίκτυο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Βερολίνο με 300 συμμετέχοντα, έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτύσσοντας επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό παρέχοντας επιμορφώσεις και τεχνογνωσία στην εφαρμογή νέων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Γερμανικής Ένωσης Εκπαίδευσης για Ενεργειακά Θέματα στα σχολεία, που συνεργάζεται με 3500 σχολεία στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής εκπαίδευσης.

Άνεμος Ανανέωσης

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2014 από κοινωνικά ενεργούς πολίτες με στόχο

 • την προώθηση της κοινωνικής συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας και των βιώσιμων και αποτελεσματικών κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων
 • την υποστήριξη της μεταστροφής προς μια πράσινη – κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
 • την προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας και της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς,
 • την υποστήριξη τη ενσωμάτωσης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Οι δραστηριότητες του Ανέμου Ανανέωσης για το κλίμα και την ενέργεια εστιάζουν στην:

 • Προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας με την συμμετοχή των πολιτών (κοινότητες ενέργειας, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κα), ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις, στις γειτονιές και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική κατανάλωση ενέργειας.
 • Οργάνωση εργαστηρίων στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, δημιουργία βιώσιμων γειτονιών, δημιουργία σχολικών ενεργειακών συνεταιρισμών και προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας.

Μεταξύ άλλων δράσεων, έχει εκπονήσει μαζί με άλλους φορείς το policy paper “Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και ο ρόλος της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας”, με προτάσεις κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δήμος Αθηναίων

O Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην απαίτηση των καιρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες:

 • Συμμετέχει στο δίκτυο C40 (www.c40.org), στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, (100 ResilientCities, 100resilientcities.org).
 • Είναι ενεργό μέλος του διεθνούς Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
 • Διαμόρφωσε με συμμετοχικό τρόπο και παρουσίασε τον Ιούλιο 2017 το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2035 και ποικίλες δράσεις όπως την ανάπτυξη χώρων πρασίνου, τη ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, την ηλεκτρονική διαχείριση των δημόσιων συγκοινωνιών, την ανάπτυξη συστήματος ήπιων μεταφορών, σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις σε όλο τον ιστό της πόλης, μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε smart buildings, σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή αερίου με λάμπες LED και την ανάπτυξη στρατηγικής για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Ήδη, πολλές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Πολύ σημαντικό ρόλο στο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή έχει η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Δήμος Αθηναίων, σχεδίασε και ανέλαβε να υλοποιήσει με τη συνεργασία της Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, του Ινστιτούτου Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UFU) και της ΜΚΟ Respekt fur Griechenland (RfG) το πρόγραμμα του περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων.

RESPEKT FÜR GRIECHENLAND RfG

Σεβασμός για την Ελλάδα

Η Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (RfG), ιδρύθηκε τον Μάρτιο του στο Βερολίνο από ομάδα Γερμανών και Ελλήνων πολιτών. Αρχικά είχε τον χαρακτήρα τοπικής πρωτοβουλίας, και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μη κερδοσκοπική ένωση. Σκοπός της είναι να RfG είναι να συμβάλει ώστε  να αναπτυχθεί ένας διαρκής και ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα και τις σχετικές πολιτικές τόσο της Γερμανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, RfG αναζητά τρόπους ώστε μέσω συνεργασιών με Γερμανικούς φορείς να υποστηριχτούν κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η κοινωνική αντοχή, η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη κλπ.

Δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει με ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο η RfG είναι «οι Εθελοντές για τη Λέσβο», «οι Εθελοντές για τον πρότυπο ξενώνα WELcomon», η «κινητή κουζίνα για τον Πειραιά», η πρωτοβουλία «Ελιές Ψάρια και άλλα», η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ φορέων της Αθήνας και ομάδων πολιτών και φορέων της πόλης του Βερολίνου με αντικείμενο την υποστήριξη των προσφύγων και την ανάπτυξη δράσεων για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων της Αθήνας και άλλες.

Unabhängigen Institut für Umweltfragen

(Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά  Θέματα)

Το UFU είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο με ερευνητικό αντικείμενο τα περιβαλλοντικά ζητήματα και έδρα το Βερολίνο.  Το τμήμα του “Κλιματική Αλλαγή & Εκπαίδευση” είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων του Βερολίνου και της σχολικής διοίκησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση έργων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχολεία. Συντονίζει και υποστηρίζει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 150 σχολεία στο Βερολίνο.

Από το 1996, είναι επίσημα διαπιστευμένο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προσφέρει τακτικά μαθήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Παράλληλα, το UFU δημιούργησε ένα σχολικό δίκτυο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Βερολίνο με 300 συμμετέχοντα, έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτύσσοντας επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό παρέχοντας επιμορφώσεις και τεχνογνωσία στην εφαρμογή νέων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Γερμανικής Ένωσης Εκπαίδευσης για Ενεργειακά Θέματα στα σχολεία, που συνεργάζεται με 3500 σχολεία στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής εκπαίδευσης.

Άνεμος Ανανέωσης

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2014 από κοινωνικά ενεργούς πολίτες με στόχο

 • την προώθηση της κοινωνικής συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας και των βιώσιμων και αποτελεσματικών κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων
 • την υποστήριξη της μεταστροφής προς μια πράσινη – κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
 • την προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας και της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς,
 • την υποστήριξη τη ενσωμάτωσης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Οι δραστηριότητες του Ανέμου Ανανέωσης για το κλίμα και την ενέργεια εστιάζουν στην:

 • Προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας με την συμμετοχή των πολιτών (κοινότητες ενέργειας, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κα), ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις, στις γειτονιές και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική κατανάλωση ενέργειας.
 • Οργάνωση εργαστηρίων στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, δημιουργία βιώσιμων γειτονιών, δημιουργία σχολικών ενεργειακών συνεταιρισμών και προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας.

Μεταξύ άλλων δράσεων, έχει εκπονήσει μαζί με άλλους φορείς το policy paper “Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και ο ρόλος της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας”, με προτάσεις κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δήμος Αθηναίων

O Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην απαίτηση των καιρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες:

 • Συμμετέχει στο δίκτυο C40 (www.c40.org), στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, (100 ResilientCities, 100resilientcities.org).
 • Είναι ενεργό μέλος του διεθνούς Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
 • Διαμόρφωσε με συμμετοχικό τρόπο και παρουσίασε τον Ιούλιο 2017 το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2035 και ποικίλες δράσεις όπως την ανάπτυξη χώρων πρασίνου, τη ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, την ηλεκτρονική διαχείριση των δημόσιων συγκοινωνιών, την ανάπτυξη συστήματος ήπιων μεταφορών, σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις σε όλο τον ιστό της πόλης, μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε smart buildings, σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή αερίου με λάμπες LED και την ανάπτυξη στρατηγικής για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Ήδη, πολλές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Πολύ σημαντικό ρόλο στο Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή έχει η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Δήμος Αθηναίων, σχεδίασε και ανέλαβε να υλοποιήσει με τη συνεργασία της Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, του Ινστιτούτου Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UFU) και της ΜΚΟ Respekt fur Griechenland (RfG) το πρόγραμμα του περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων.