Loading...
Αίτηση για Εκπαιδευτικούς 2017-11-21T14:35:56+00:00

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βερολίνο-Αθήνα). Τα στοιχεία  που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης θα τα διαχειριστεί αποκλειστικά η ομάδα που συντονίζει το έργο και θα τα αντιμετωπίσει ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 2017-11-21T14:30:27+00:00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι, αφού παρακολουθήσουν κατάλληλη επιμόρφωση, θα κληθούν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους μία σειρά από δράσεις σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους και γενικότερα με τα θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί από σχολεία του Δήμου της Αθήνας, ενώ αν δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις σχολείων (80 συνολικά,) θα γίνουν δεκτές και συμμετοχές από σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, τα οποία ανήκουν σε άλλους Δήμους. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα κληθούν να πάρουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΠΕ ή το ΠΥΣΔΕ της Α Αθήνας, αφού προβλέπεται η ύπαρξη αμοιβής για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Τι θα κληθούν να κάνουν όσοι συμμετάσχουν 2017-11-21T14:31:09+00:00
 • Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα σχολεία, θα διαμορφωθούν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς συνεκτιμώντας  τις ειδικότητες και την εμπειρία τους, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα χαρακτηριστικά του σχολείου κλπ. Θεματικά, θα εκτείνονται από δραστηριότητες τεχνολογικού χαρακτήρα, όπως είναι η καταγραφή της κατανάλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου ή η αποτίμηση των θερμικών απωλειών του κτιρίου, μέχρι δραστηριότητες που εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, όπως διενέργεια εκστρατειών πληροφόρησης, διοργάνωση διαγωνισμών μεταξύ των σχολικών τμημάτων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού κλπ.
 • Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιήσουν έρευνα με στόχο την αξιολόγηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν (ενδιαφέρον μαθητών, δημιουργικότητα, συμμετοχή, δυσκολίες κλπ) αλλά και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους, στην κατεύθυνση της αύξησης της ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμεύσουν ως αφετηρία προκειμένου να αναπτυχθεί μία συνολική πολιτική για τα θέματα διαχείρισης της ενέργειας στα σχολικά κτίρια, η οποία, στη συνέχεια, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία του Δήμου της Αθήνας.
 • Η επιμόρφωση την οποία θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες, θα έχει διάρκεια 24 ωρών και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Το περιεχόμενό της έχει διαμορφωθεί από κοινού από το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα – UFU και από ομάδα Ελλήνων ειδικών. Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τις αντίστοιχες καλές πρακτικές που ακολουθούνται στα Γερμανικά σχολεία και ειδικά σε αυτά του Βερολίνου, με παράλληλη προσαρμογή αυτών των πρακτικών στα δεδομένα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρόγραμμα σπουδών, οργανωτική δομή, πλαίσιο λειτουργίας κλπ). Επίσης θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας.
 • Τέλος, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα υπάρχουν τρεις εκπαιδευμένοι συνεργάτες, οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών προκειμένου να τους παράσχουν κάθε μορφής υποστήριξη, είτε σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είτε σχετικά με την διεξαγωγή της έρευνας.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2017-11-21T14:31:14+00:00
 • Η διάρκεια του προγράμματος, για τους εκπαιδευτικούς, είναι δύο σχολικά έτη, αφού αναμένεται η προετοιμασία να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους και η υλοποίηση στα σχολεία, σε λίγες περιπτώσεις να αρχίσει φέτος, αλλά κατά κύριο λόγο να γίνει από τον Σεπτέμβρη του 2018 μέχρι τον Δεκέμβρη του 2019 (κυρίως κατά το σχολ έτος 2018-19 και όπου χρειαστεί και κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολ. έτους 2019-20). Ως εκ τούτου, πρακτικά, το έργο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα βρίσκονται στην ίδια σχολική μονάδα, κατ’ ελάχιστον, και την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Ένα από τα ζητούμενα του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, συνολικά, της σχολικής κοινότητας απέναντι θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Επιθυμητό λοιπόν είναι, από κάθε σχολείο, ανάλογα με το μέγεθος του και τα άλλα του χαρακτηριστικά, να υπάρχουν περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικοί (δύο έως τέσσερις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Αυτό θα επιτρέψει τη συνεργασία μεταξύ τους με επιδίωξη την διεύρυνση της θεματικής των δραστηριοτήτων, ενώ θα διευκολύνει και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας. Φυσικά, δεν αποκλείεται, σε κάποια σχολική μονάδα, να συμμετάσχει μόνο ένας εκπαιδευτικός. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο διευθυντής  του σχολείου να έχει λάβει γνώση του προγράμματος και να συμφωνεί με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον.
Διαδικασία Επιλογής 2017-11-21T14:31:18+00:00

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί συνολικό αριθμό προσφερομένων θέσεων (συνολικά 200 εκπαιδευτικοί με δυνατότητα μικρών αποκλίσεων) θα υπάρξει διαδικασία επιλογής για την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ, παράλληλα ο Δήμος της Αθήνας θα αναζητήσει πόρους προκειμένου να επεκταθεί το πρόγραμμα και να ενταχθούν σε αυτό και οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα επιλεγούν για την πρώτη φάση. Κριτήρια για την επιλογή θα είναι

 • Η συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου.
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων
 • Η γνώση Αγγλικών αφού μέρος του υποστηρικτικού υλικού θα είναι στα Αγγλικά, οπότε θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να μπορεί να το χειριστεί.
 • Η πιστοποίηση Α επίπεδου στις ΝΤ η οποία είναι επίσης απαραίτητη για ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας κάθε σχολείου
 • Η γεωγραφική διασπορά των σχολικών μονάδων σε όλη την έκταση του Δήμου
 • Η παρουσία σχολείων και από τις δύο βαθμίδες
 • Τα χαρακτηριστικά του σχολείου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή του συμπεριφορά και η συμμετοχή του σε δίκτυα όπως τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ του Δήμου της Αθήνας, τα ΑΕΙΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ κλπ.
Υποβολή αίτησης 2017-12-11T14:27:39+00:00

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος μέχρι την Κυριακή 17/12/2017.

Για κάθε επί πλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο athensecoschools@gmail.com, ή να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 210 527 7574.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανική ΘέσηΑπόσπασηΑναπληρωτής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Επικοινωνία

Δύναμη Σχολείου


Στοιχεία Διευθυντή ή ΔιευθύντριαςΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΚαθόλουΜέτριαΚαλήΆριστη

ΚαθόλουΜέτριαΚαλήΆριστη

ΚαθόλουΑ ΕπίπεδοΒ Επίπεδο