Loading...
Action Plan 2020-01-23T22:58:23+00:00

ACTION PLAN

To Action Plan  που σχεδιάστηκε  για το Δήμο Αθηναίων βασίστηκε στην πιλοτική εφαρμογή  του προγράμματος στα σχολεία και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων  που συλλέχθηκαν από εκπαιδευτικούς , μαθητές και 2 επιλεγμένα focus group. Προτείνεται  προς το Δήμο Αθηναίων  η διατήρηση του προγράμματος  ως εξαιρετικά σημαντικού για την εξοικονόμηση πόρων, την κλιματική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών των σχολείων του, με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή.

Περιλαμβάνει μια εισαγωγή σχετικά με τη σημασία του κλιματικού και ενεργειακού εγγραμματισμού  στο σχολείο , συνεχίζει με αναφορά στις πρωτοβουλίες και τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή , παραθέτει άλλα πετυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με την ίδια στόχευση και στη συνέχεια εστιάζει στο  πρόγραμμα ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..

Περιγράφει τους στόχους του , την επιμόρφωση που υλοποιήθηκε , τη μεθοδολογία των 10 βημάτων που σχεδιάστηκε για την εφαρμογή στα σχολεία , τον εργαστηριακό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε , την ψηφιακή πλατφόρμα όπου αποτυπώθηκαν οι εργασίες των σχολείων και τέλος τις εκδηλώσεις δημοσιοποίησης που έγιναν . Ακολουθεί η έρευνα με τη στοχοθεσία, τα ερωτήματα , η μέθοδος , οι παραδοχές , οι περιορισμοί και τα συμπεράσματά.

Ολοκληρώνεται με μια δέσμη προτάσεων που καλύπτουν τρεις θεματικές περιοχές: τη συνέχεια του προγράμματος, τις προτεινόμενες αλλαγές σχετικά με τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας  και τέλος τις προτάσεις για τις διοικητικές πρωτοβουλίες και τις συνέργειες  που πρέπει να αναπτύξει σχετικά ο Δήμος .

Μπορείτε να δείτε το σχέδιο δράσης πιέζοντας εδώ